De afgelopen jaren kon u bij de sociale verzekeringsbank (SVB) het mantelzorgcompliment aanvragen. Dit compliment is per 1 januari 2015 vervallen. Het budget is overgeheveld naar de gemeenten.
De gemeente Tynaarlo heeft ervoor gekozen om het budget in te zetten voor Respijtzorg.

Respijtzorg biedt mantelzorgers de mogelijkheid hun zorgtaken even helemaal aan een ander over te laten. De zorg kan worden overgenomen door een beroepskracht of vrijwilliger. Het kan gaan om opvang buitenshuis, zoals dagopvang of verblijf in een logeerhuis. Ook kan er iemand bij de zorgvrager thuis komen.
Wat zijn de voorwaarden?

De hulpvrager woont in de gemeente Tynaarlo;
De waardering geldt voor het kalenderjaar waarin deze wordt aangevraagd;
Op grond van artikel 5.1.1 van de wettekst Wmo 2015, worden de persoonsgegevens van de mantelzorger verwerkt in het dossier van de hulpvrager;
De mantelzorger moet kunnen aantonen dat hij of zij langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis zorgt.
Het budget
Per situatie wordt door de gemeente beoordeeld welke respijtzorg ingezet moet worden om overbelasting van de mantelzorger te voorkomen. Het budget wordt alleen in PGB vorm verstrekt, als het rechtstreeks betalen van de kosten niet passend is.

Hoe kan ik de blijk van waardering aanvragen?
De blijk van waardering kunt u aanvragen bij één van de sociale teams:
Sociaal team Zuidlaren:
sociaalteamzuidlaren@tynaarlo.nl

Sociaal team Vries:
sociaalteamvries@tynaarlo.nl

Sociaal team Eelde/Paterswolde:
sociaalteameeldepaterswolde@tynaarlo.nl
Of bel met 0592-266737.